Jak składać wniosek

Do programu Czyste Powietrze można złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.

Składając wniosek w formie papierowej, należy wypełnić wniosek na Portalu Beneficjenta odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie go wydrukować i złożyć wraz z załącznikami w siedzibie WFOŚiGW, jego oddziale lub w siedzibie gminy, z którą WFOŚiGW podpisał porozumienie. Aktualnie porozumienie z NFOŚiGW podpisało 711 z 2477 polskich gmin.

Można również wydrukowany i podpisany wniosek wraz załącznikami wysłać pocztą lub kurierem do odpowiedniego WFOŚiGW z dopiskiem “Czyste Powietrze”.

 

Do wniosku należy załączyć:

  • Dokument potwierdzający prawo własności tego domu – w przypadku braku księgi wieczystej dla domu
  • Oświadczenie z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli – w przypadku współwłasności
  • Oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka – w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową

Do wniosku składanego w formie elektronicznej należy załączyć te same dokumenty, ale w postaci skanów. Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wystarczy profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

UWAGA! Po pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację, zawarciu umowy i realizacji określonego w niej przedsięwzięcia, inwestor będzie musiał złożyć wniosek o płatność, które są zmienne w zależności od zakresu prac. Zawsze wymagane jest dołączenie kopii faktur lub rachunków imiennych potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz dowody całkowitego lub częściowego ich opłacenia.

UWAGA! Faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę!

Innym wymaganym załącznikiem może być przykładowo imienny dokument potwierdzający złomowanie starego kotła.

Warto wiedzieć ! Lista rodzajów przewidywanych załączników w zależności od rodzaju przedsięwzięcia jest dostępna w części E wniosku o płatność jako sekcja WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU.

Scroll to Top